Психологическо консултиране

1. Психодиагностика.

Извършвам оптимална оценка на психичното функциониране чрез прилагане на специални психологически тестове, въпросници и проективни методики.

Психодиагностиката е задължителна за:

- оценка на детското развитие;

- професионално ориентиране;

- изготвяне на експертни заключения пред ТЕЛК;

- оценка на ефекта от психологичната помощ.

Прилагам следните методики:

- за оценка на емоционални и поведенчески проблеми на деца и младежи във възрастовата група 5-18 г. с помощта на проективната методика TEMAS (Tell-Ме-А-Story);

Тази методика дава много точно разбиране за силните и слабите страни в когнитивното, афективното, вътрешноличностното и междуличностното функциониране на изследваното лице и може да бъде полезна за родители и учители. Прави се препоръка за терапия, ако има специфично-проблемна информация от изследването или се оценява напредъка от такава.
Това изследване е подходящо за деца и младежи, които проявяват агресия или хиперактивност; не успяват в училище; изправени са пред стресови ситуации в семейството като развод или нов член; сменят училище или среда; неуверени и мълчаливи са или друг вид притеснително поведение.

- за изследване на трите основни психични процеси - когнитивни (познавателни), емоционални и волеви;

- скринингови скали за депресия, тревожност и агресивност;

- личностни въпросници;

- методики за оценка на развитието;

- проективен тест на Роршах;

- специално разработени методики за оценка на определени състояния като хиперактивност с/или без дефицит на вниманието, аутизъм, проблемно поведение и др.

Цената на услугата е според вида на използваната методика.

 2. Индивидуално психологическо консултиране и намеса.

Консултирането е насочено към хора, които нямат сериозни психиатрични проблеми или отклонения, но в същото време се нуждаят от психологическа помощ по повод проблеми във взаимоотношенията с околните, затруднения в адаптирането към житейски промени, преживяват лични емоционални кризи, страдат от ниска самооценка и неувереност, имат трудности при взимане на решения, психосоматични оплаквания и други.

Основна предпоставка за пълноценна психологическа намеса е наличието на усещане за доверие. Ето защо индивиди, които не са в състояние да дават и получават доверие „на кредит”, не могат да се възползват пълноценно от процеса на психологическото консултиране като терапевтичен метод.

Индивидуалното консултиране е услуга, от която всеки може да се възползва - без значение дали търсите консултация за себе си или ваш близък. Това е най-често ползваната психологическа услуга с продължителност от 1 до 10 сесии.

След като направите заявка за консултация се уговаря удобен за двете страни час.

Първата сесия е с продължителност от 60 до 90 минути, а всяка следваща до 60 минути.

Целта на първата сесия е информативна, оценяват се нуждите на клиента, изготвя се план за консултативната работа и график на сесиите, преценява се необходимостта от консултация с други специалисти, както и използването на психодиагностични методики.

Извършвам психологическо консултиране и с:

- лица с правно-поведенчески проблеми;

- деца и младежи с дефицити в когнитивното, афективното, вътрешноличностно и междуличностно функциониране;

- близките на горните категории, които търсят консултация и помощ.

Връзка с мен:
e-mail: office@govoriminati.com
skype: govoriminati
мобилен телефон: 0889 101 094

Форма за онлайн контакт

Полетата отбелязани със (*) са задължителни